1. Starostlivosť o zabezpečenie kvality ohľadom OŽP a bezpečnosť poskytovaných produktov a služieb v oblasti skartácie a likvidácie dokumentov a dát, správy registratúry patrí medzi prioritné povinnosti vrcholového manažmentu a v tomto zmysle je jeho zodpovednosť nezastupiteľná.

2. Za zlepšenie kvality s ohľadom na OŽP a bezpečnosť sú prednostne zodpovední všetci riadiaci zamestnanci našej spoločnosti, ktorí organizujú a riadia účasť všetkých svojich podriadených smerom k naplneniu prijatých cieľov integrovaného manažérskeho systému

3. Zabezpečovanie kvality a bezpečnosti ohľadom OŽP a jej neustále zlepšovanie je základnou úlohou a povinnosťou každého zamestnanca spoločnosti, ktorý je zodpovedný predovšetkým za kvalitu vlastnej vykonanej práce a túto zodpovednosť nebude v žiadnom prípade prenášať na spoluzamestnancov.

4. Politika manažérskych systémov spoločnosti vychádza zo zásad:
a) pomocou marketingovej stratégie rešpektovať pôsobenie trhu, dokonale poznať skupiny Zákazníkov a ich požiadavky
b) poskytovať Zákazníkom istotu, že vykonávané služby –skartácia, likvidácia dokumentov a dát, správa registratúry- dosahujú požadovanú kvalitu s ohľadom na OŽP a na bezpečnosť. Priorutou je dodržiavanie GDPR predpisov.
c) zvyšovaním a prehĺbovaním odbornej spôsobilosti všetkých zamestnancov spoločnosti minimalizovať vznik nedostatkov a chýb.
d) postupným zvyšovaním technickej , materiálovej a organizačnej vybavenosti spoločnosti vytvárať pre služby : skartácia, likvidácia dokumentov a dát, správa registratúry porovnateľné podmienky s medzinárodnými štandardami.
e) vhodnou motiváciou zamestnancov spoločnosti dosiahnuť primerané zlepšovanie IMS, zvyšovanie jeho výkonnosti a z nej vyplívajúce zvýšenie účinnosti pri získavaní Zákazníkov-pri osobnom kontakte alebo na vyhlásených súťažiach.

5. Kvalitou poskytovania služieb s ohľadom na OŽP a bezpečnosť v oblasti skartácie, dokumentov a dát, správy registratúry trvale upevňovať postavenie spoločnosti na trhu a perspektívne zväčšovať jej podiel na celkovom krytí požiadaviek trhu.

V Lehniciach 01.03.2019

Robert Hanzal, konateľ spoločnosti