Podnik

Neustály rozvoj spracovávania údajov a nárast citlivých údajových súborov si vyžiadal zodpovedné organizácie zamerané na služby. A takto bola roku 1985 v Hamburgu založená firma REISSWOLF. Bolo to rozhodnutie, ktoré priamo zasiahlo podstatu fungovania podnikov, úradov a súkromných osôb. Už onedlho zaznelo volanie po celoplošných bezpečnostných štandardoch. Spoločnosť REISSWOLF zobrala túto naliehavú prosbu veľmi vážne a v roku 1989 bola spolu s ďalšími ôsmimi prevádzkami založená REISSWOLF Nemecko s.r.o. Medzitým patrí do tejto siete 17 podnikov po celej spolkovej republike, ktoré všetky sledujú spoločný cieľ: bezpečný servis a rýchla, efektívna logistika.

Vďaka medzinárodnej expanzii mnohých podnikov - ale aj vďaka komunikácii cez Internet - museli úspešne etablované štandardy získať platnosť, ktorá zasahuje krajiny. Takto v roku 1996 založená akciová spoločnosť REISSWOLF International exportovala svoj technický a logistický know-how cez systém franšizérov. A to úspešne: po krátkej dobe mohla centrála so sídlom v Hamburgu privítať 41 franšizérskych podnikov v 13 krajinách. Flexibilná dynamika je dôvodom, prečo je dnes spoločnosť REISSWOLF lídrom trhu pre seriózne skartovanie.

REISSWOLF: Vedúca skartovacia spoločnosť v Európe.

REISSWOLF International a.s. je pre svojich zákazníkov po celej Európe spoľahlivým partnerom vo všetkých oblastiach secret. service-u : predovšetkým to je oblasť skartovania a likvidácie dôverných údajov, dátových nosičov a technického kancelárskeho odpadu. Naša hustá sieť pobočiek vám ponúka zákaznícke služby a praktické výrobky so štandardizovanou kvalitou.

Základom našej každodennej práce je absolútna bezpečnosť dôverných údajov a neobmedzená dôvera našich zákazníkov. To je umožnené našimi až do detailov zhodnými hlavnými motívmi: s našou veľkou sieťou franšizérov sme zastúpený vo všetkých dôležitých európskych krajinách s rovnako vysokou bezpečnostnou úrovňou. Pravidelne školíme zamestnancov a manažérov firmy. Títo ponúkajú štandardizované, vynikajúce, osobné poradenstvá a služby, ktoré uzatvárajú všetky bezpečnostné medzery v podniku. A to pri konkurencieschopných cenách.

Aby sme našim zákazníkom mohli poskytnúť najlepší možný secret service, disponuje spoločnosť REISSWOLF najlepším softvérom a hardvérom. K softvéru patrí naše odborné poradenstvo, pravidelné neustále vzdelávanie, dodržiavanie ochrany údajov a zákonné bezpečnostné predpisy ako aj dodržiavanie nášho dokonalého reťazca od poradenstva až po likvidáciu. Hardvér tvoria naše zásobníky, kontajneri, špeciálne vozidlá a zariadenie na likvidáciu dokumentov, ktoré sú všetky technicky na najnovšej úrovni.

Dodatočne vám ponúkame úplne ekologické riešenia: spracovanie pomocou recyklácie a ekologické procesy sú u nás štandardom. Vysoká úroveň našej práce je citeľná u každého jedného zamestnanca. Naši dlhoroční zákazníci po celej Európe vedia, o čom hovoríme : secret service.